Karin Hyldebrandt er tidligere lektor på Skive Seminarium. Hun er valgt 1. gang af forældrekredsen i april 2012.

Karin er certificeret i henhold til gældende lovgivning.

 

Tilsynsrapport 2015 / 16

Friskolen i Skive

Fredensgade 11, 7800 Skive

Skolekode: 779 015

Tilsynsførende: Karin Hyldebrandt

 

 

I dette skoleår har jeg besøgt skolen  den 10. September  og 19. Januar.

Jeg har overværet undervisning i følgende fag og klasser:

Ad 1. Jeg har gennem overværelse / deltagelse i undervisningen samt samtaler med lærerne og ledelsen oplevet at det faglige niveau i ovenstående fag er meget tilfredsstillende. Jeg oplever velforberedte lærere med stort engagement i og motivation for at lære eleverne fagligt stof. Lærernes motiverende drivkraft smitter af på eleverne, som overvejende er nysgerrige og arbejder seriøst med fagenes faglighed. Undervisningsmaterialerne er varierede og velvalgte i forhold til elevernes forudsætninger og undervisningens mål.

Ad 2. Jeg har orienteret mig på skolens hjemmeside, og set på de enkelte klassetrins skemaer m.m.. Jeg har talt med ledelsen om skolens tiltag og tanker i forhold til skolens samlede undervisning. Skolen ønsker at gøre eleverne indstillet på læring. I skolens værdigrundlag er nøgleordene for skolens læringsrum trivsel, dannelse og faglighed. Skolens samlede undervisningstilbud er godt og bredt og der arbejdes med varierede undervisningsformer og evaluering.

Ad 3. Opdragelse til demokrati og dannelse af det enkelte barn er i fokus her. På Friskolen i Skive har det altid været og er stadig en vigtig del af skolens kultur at vægte elevernes stemme højt i hverdagen. I skolens værdigrundlag starter med :  ”Friskolen i Skive er en børneskole – træd varsomt thi her bliver mennesker til”. I det øjeblik man træder ind på skolen oplever man skolens demokratiske værdier skinne igennem i ord og handling hos såvel store som små elever.

Ad 4. Undervisningssproget er altid dansk på alle trin og alle fag undtagen – selvfølgelig i engelsk og tysk.

 

Jeg har i løbet af året haft samtaler med lærerne og skolens leder Bine Nørgaard.

Som noget nyt i år er der indført ”Matematikcafe”, som udmøntes i 2 matematikeftermiddage om ugen. Jesper – en af skolens matematiklærere – holder åben skole for 1. – 6. kl. med fokus på matematik. Der spilles matematikspil, laves opgaver og man kan få hjælp til matematiklektien selv om det fra skolens side pointeres at det ikke er en lektiecafe. Det er helt frivilligt om den enkelte elev vil være med. Det er således helt i Friskolens ånd et tilbud som den enkelte skal forholde sig til samtidigt med at det er en god  mulighed for den enkelte elev til at få lov til at blive dygtigere, nysgerrig og finde udfordringer i matematikkens verden.

 

Skolen har gennemført en undervisningsmiljøvurdering i dette skoleår.

Elev – og personalerådet har sammen lavet en opsamling. Ud fra opsamlingen har elev – og personalerådet lavet følgende fokusområder til forbedringer: Fællesskab, Forventninger og motivation samt Det faglige læringsmiljø.

 Der er sat mål og handleplan for disse fokusområder. Under Det faglige læringsmiljø skal der bl.a. arbejdes med at gøre mål for timer, forløb og processer synlige for børnene ved f.eks. at hænge dem op i klasserne, præsentere dem i starten af timen gøre dem til en del af ugeskemaet og lign. Samtale om mål indgår i alle elevsamtaler og skole/hjem samtaler.

Undervisningsmiljøundersøgelsen er foretaget elektronisk med Termometret for Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Friskolen i Skive ligger på alle undersøgelsens punkter bedre end landsgennemsnittet. Et resultat som absolut er meget tilfredsstillende.

Mit indtryk er stadig at skolen fungerer optimalt fagligt / pædagogisk og socialt samtidig med at jeg med glæde kan konstatere at skolens leder og lærere hele tiden er på jagt efter at fastholde og udvikle den gode skole, som findes her.

Jeg kan som tilsynsførende med sikkerhed rapportere at alt ”står mål med undervisningen i Folkeskolen” – og mere til!

 

 

Kort orientering om mine besøg på skolen i dette skoleår.

Besøg den 10. september.

Skoledagen startede som altid med morgensang – I dag sang vi Sensommervisen. Efter nogle meddelelser fra børn og voksne ville Grønærte-koret lære os en ny efterårssang – ”Efterår er på vej”. De lærte os den så godt at vi til slut kunne synge den som kanon.

9.kl.: Dansk: Eleverne bliver præsenteret for indholdet i lektionen som er: Stile –oplæg, genrer og gruppearbejde. Det er en stil fra Folkeskolens afgangsprøve maj 2012, som eleverne skal arbejde med. Hele materialet læses igennem på klassen – eleverne skiftes til at læse højt. Der ledes efter genre. Eleverne fandt frem til at det var en ”Kommentar” og at den der skriver en kommentar skal udtrykke sin holdning og forholde den til vedlagte tekster samt give kommentaren en overskrift. Efter denne del opfordrer læreren til at gå hjem og se/læse tidligere materiale om genrer. Der samtales videre om andre opgaver i samme stil – materiale. Der er en god faglig samtale mellem eleverne og læreren samt et dejligt engagement og god koncentration om opgaven.

6.kl.engelsk: Først skulle der lige følges op på en ikke faglig problemstilling. En elev laver meget sjov i timerne og får de øvrige elever til at grine. Læreren og den elev der laver sjov har lavet en aftale og beder nu resten af klassen om at lade være med at  grine når eleven laver sjov. – Og så til den faglige del! Der øves bl.a. tal på engelsk med kort der via regnestykker viser hvem der er den næste. Der læses op af en historie på skift, ledes efter udsagnsord parvis samt løses kryds og tværs. Eleverne har en fin engelsk udtale og bliver fastholdt i koncentrationen gennem den gode variation i undervisningens form og indhold.

7. kl. Matematik: Først trænes der hovedregning. Hver elev får et kort hvor der eks. Står:” Jeg har 46. Hvem har 4 mindre end mig?” Dejligt at se at man kan lære hovedregning på flere legende måder. Herefter arbejdes der med kombinatorik. Der ses på fotos af huse bygget af mursten. Mursten danner mønstre af ”kop” og ”løber”, der gentages. I grupper arbejdes der nu med fotos af murstensmønstre, som eleverne skal tegne forlængelsen af. Eleverne skal finde kombinatorikken i murstenene. Der diskuteres og tegnes ivrigt i grupperne, som også i nogle tilfælde bliver godt udfordret. Lektionen afsluttes med definitionen af et kvadrat og en rektangel.

3. kl. Dansk: Klassen arbejder i denne lektion med Trivselsplanen. Lektionen startede med en for børnene kendt øvelse: ” Det er rart om morgenen når ………”.

Herefter gik eleverne i grønne grupper, hvor de på samme store papir skulle skrive svaret/flere svar på udsagnet:” Et frikvarter er godt når”. Herefter skulle den enkelte i gruppen fortælle hvad han/hun havde skrevet. Nu skulle der vælges 3 udsagn i hver gruppe. Her øver eleverne sig på demokratiets kunst J. Nogle af 3.kl.´s svar var: ””Når ingen driller”, ”når vi leger”, ”når ingen holdes udenfor”, ”når vi leger dåsekuk”, ”når der er faste regler” og ”når alle har nogen at lege med”. En god lektion i den sociale udvikling.

Besøg den 19. Januar

På denne vintermorgen startede morgensangen med at vi sang ”Snemand Frost og Frøken Tø”. Lederen – Bine – benyttede vejrsituationen til at snakke om medmenneskelige normer. ”Nu er der sne! Det er dejligt og – lidt farligt at lege i sne. Man kan blive ”vasket”. Der er nogle medmenneskelige normer – også når man vil ”vaske” hinanden i sne. Man er en tøsedreng, når man er med til at være flere om en person! Se dig selv i spejlet! – Findes der idrætsgrene hvor man er flere mod en? Her er svaret NEJ”. Således startede eleverne dagen med et indspark om medmenneskelige normer taget lige ud af deres aktuelle virkelighed. Jeg er overbevist om at mange børn vil huske Bines venlige indspark næste gang de skulle være på vej til at være flere om at ”vaske” en.

7.kl. Dansk: Eleverne har skrevet noveller. I dag skal de i grupper på 2-3 læse nogle af de andres  noveller ( navnene har læreren klippet af). Læreren gør helt klart for eleverne at de ikke skal være ”fejlfindere”. Husk på at I læser en andens ”kæreste eje”. Flg. opgaver gives: Læs novellen. Brug analyseredskabet – ”novelle-cirklen” – Vælg 2 af punkterne i cirklen. Kan novellen perspektiveres til en anden novelle I har læst? Med denne præcise ramme for opgaven arbejder eleverne godt og de fleste sidder med smil på læben.

2.kl.Dansk: Der ligger et stort tæppe midt på gulvet. Tæppet er fyldt med eventyr-figurer. Ved synet af dette flotte eventyrlige tæppe er eleverne i gang. Eleverne skal skrive en historie, tegne et billede og beskrive personen/personerne i historien – hvad hedder de? Hvor bor de? Hvordan ser personerne ud? Hvad laver de? Er de gode eller slemme? Der arbejdes parvis, alle skriver på pc´er. Der skrives på et højt fagligt niveau og der arbejdes godt og koncentreret.

4.kl. Matematik: Udenfor er der smukt vintervejr med lidt sne og skoleklokken kan ikke høres udenfor i dag. Det er dejligt for nogle af børnene der med god samvittighed holder et ekstra langt frikvarter. Nu findes de røde matematikbøger  frem men Dennis kan ikke gemme på den glædelige nyhed længere. Han skal være far og så viser han klassen sit barn. Det er nu 7 cm langt. Det afføder selvfølgelig flere spørgsmål. Så tilbage til de røde bøger, hvor der arbejdes med koordinater som nyt stof. Derefter repeteres tabellerne hvorefter der arbejdes med Ugeskema. Eleverne har differentierede bøger. Der er rigtig god arbejdsro.

4.kl. Dansk: Mette – læreren – har efter aftale med lederen fået lov til at inddrage filosofi i undervisningen i 4. Kl. I dag undervises der i filosofi. Lektionen starter med en koncentrationsleg. Alle elever skal sætte sig på sin stol således at ingen sætter sig samtidigt. Eleverne er dybt koncentrerede, men må have flere forsøg før det lykkes. I dag skal der filosoferes over knap (en knap man kan trykke på). Knappen kan løse alt! Er det en god ide med sådan en knap? Parvis skal eleverne stille spørgsmål. Spørgsmålene skal starte med: Er, gør, kan , vil, bør. Der er en god optagethed. Viskelæderet bruges flittigt på papiret. Der tales lavt. Spørgsmålene lægges på midten af gulvet. Parrene læser deres egne spørgsmål op. Eks. På spørgsmål: Kan en knap løse alle problemer? Bør man trykke på den? Herefter skal parrene vælge 2 af deres egne spørgsmål. Nu samtaler hele klassen om hvorvidt man skulle bruge knappen eller ej. En bold gives videre til den der nu skal udtale sig. Den enkelte elev må gerne strække hånden frem for at markere at vedkommende gerne vil udtale sig. Der debatteres flittigt. Nogle elever er meget optaget af emnet og siger derfor meget mere end andre. Læreren siger: ” Når man filosofere kan man svare ved at stille et nyt spørgsmål. Det fik en elev til at spørge: ” Er der mon en mening med at man ikke skal trykke på knappen fordi man skal lære af sine trængsler”?

9. kl. Engelsk: Eleverne introduceres for et nyt undervisningsmateriale der består af bog + film. Undervisningen foregår udelukkende på engelsk. Eleverne læser på skift højt om de enkelte personer. Læreren er opmærksom på om eleverne forstår nye ord. Der tales om de nye ord. Gruppevis læses der summary. - Og så skal der ses film J. Selv om det var 5. lektion på dagen er eleverne veloplagte og koncentrerede, men de er også udsat for en veldisponeret og godt varieret undervisningslektion.

 

Det har – igen i år - været en fornøjelse at opleve det store engagement, og smittende glæde de ansatte har ved at lave god skole. Ligeledes er det godt at se den dejlige nysgerrighed og lyst til læring som børnene udstråler og ikke mindst at mærke, se og høre den gode stemning i hele huset.

 

 

Tak for i år!

Risskov, den 8. april 2016

Med venlig hilsen

Karin Hyldebrandt